Vedtekter

Vedtekter

for

Venner av Flatøy fyr

vedtatt på stiftelsesmøte 03.09.2006

med endringer vedtatt av årsmøte den 23.04.2015

§ 1.     Navn

            Foreningens navn er  Venner av Flatøy fyr

§ 2.     Formål og virkemiddel

            Foreningens formål er, gjennom samarbeidsavtale med Steigen kommune om bruk av

           Flatøy fyr, å arbeide for å verne viktig kystkultur og å gjøre fyrstasjonen tilgjengelig

           for allmennheten.

 

          I samsvar med samarbeidsavtalen vil foreningen å¨ta seg vedlikeholdsarbeid mot

          retten til å drive og disponere Flatøy fyr.

§ 3.     Juridisk status og gjeldsansvar

            Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og

            avgrenset ansvar for gjeld.

§ 4.     Medlemmer

            Foreningen rekrutterer personlige medlemmer. Enhver som aksepterer foreningens

           vedtekter og lovlige vedtak, kan tas opp som medlem. Medlemskapet er først gyldig

            når kontingenten er betalt.           

§ 5.     Medlemmenes plikter og rettigheter

            Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet og skal betales på forskudd. Medlemmer som

            skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og

            kan strykes som medlem i foreningen.

 

            I tillegg til å betale kontingenten, deltar medlemmene etter evne i arbeid ved

           Flatøy fyr, i henhold til arbeidsplaner vedtatt av styret. Styret vurderer til enhver tid

           hva slags arbeid som er nødvendig for å sikre foreningens formål. Medlemmer som

           har bidratt med vedlikeholdsarbeid opparbeider rettigheter ved bruk av fyret i det

            omfang styret bestemmer i henhold til retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

 

§ 6.     Årsmøte

            Foreningens høyeste organ er årsmøtet, so blir holdt hvert år innen utgangen av april

            måned. Styret kaller inn til årsmøte med minst tre ukers varsel direkte til

            medlemmene. Saker som skal tas opp på årsmøtet, må være styret i hende senest to

            uker før møtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene minst ei

            uke før årsmøtet.

            Alle medlemmene kan delta på årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med de

           medlemmene som møter. Ingen har mer enn én steme, og det kan stemmes ved

           fullmakt.

            Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er ført opp på sakslista.

§ 7.     Årsmøtets oppgaver

            Årsmøtet skal behandle:

  1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding
  4. Regnskap i revidert stand
  5. Arbeidsplan for kommende år
  6. Budsjett med medlemskontingent og utleietakster for Flatøy fyr
  7. Innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer
  8. Valg

a) leder

b) nestleder, kasserer, sekretær, ett styremedlem

c) tre varamedlemmer

d) to revisorer

e) valgnemd med tre medlemmer

Leder velges for to år om gangen. Valgnemd velges for tre år om gangen, med rullering. Alle andre valg er for to år, men første gang blir nestleder og styremedlem valgt for ett år.

§ 8.     Stemmegivning på årsmøtet

            Med mindre annet er bestemt, skal et gyldig vedtak ha alminnelig flertall av

            stemmene bak seg. Valg skal være skriftlig, når det foreligger mer enn ett forslag.

            Bare kandidater som er foreslåttt kan føres op på stemmeseddelen. Skal flere velges

           ved samme valget, må stemmeseddelen inneholde navn på så mange kandidater som

           skal velges. Blanke stemmer telles ikke. Stemmesedler skal regnes som blanke, når

           de inneholder navn på kandidater som ikke er forslått, eller et annet tall kandidater

           enn det som skal velges.

            Når et valg skjer enkeltvis og en kandidat ikke får mer enn halvparten av de gitte

            stemmene, skal det avholdes omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest

           stemmer.

§ 9.     Ekstraordinært årsmøte

            Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst en tredjedel av de

           stemmeføre medlemmene krever det. Det blir kalt inn på samme måte som ordinært

            årsmøte med minst 14 dagers varsel.

§ 10.   Styret

            Foreningen blir ledet av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom

            årsmøtene.

            Styret skal:

            a)  Sette i verk årsmøtet sine vedtak

           b)  Forvalte og føre protokoll med foreningens økonomi

           c)  Representere foreningen eksternt

           d) Organisere driften av Flatøy fyr

            Det skal føres et detaljert regnskap med budsjett, resultat og balanse. Dette betinger

            en detaljert utarbeidet kontoplan, slik at anvendte midler, så vel som inntekter som       utgifter, greitt og lettfattelig kan leses ut av regnskapet.

            Betaling av regninger skal påtegnes av kasserer(prokura). Slik prokura er avgrenset

           til vanlig drift,og ellers til de utgiftene som er godkjent av årsmøtet.

            Styret kan nedsette arbeidsutvalg og kan organisere drift og vedlikehold av Flatøy fyr

            fritt innenfor rammen av vedtekter og leieavtale. Det bør utpekes en utleieansvarlig.

            Styret skal holde møte når leder bestemmer det, eller når et flertall av

           styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når flertallet av medlemmene er

           til stede. Vedtak blir gjort med flertall av de gitte stemmene. Ved likt stemmetall

           teller lederens stemme dobbelt.

§ 11.   Vedtektsendring

            Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte,

            og det kreves 2/3 flertall av stemmene. Endringen gjelder fra det tidspunktet vedtaket

           er gjort.

§ 12.   Oppløsning

            Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen

            vedtatt med minst 2/3 flertall, skal ekstraordinært årsmøte kalles inn tre måneder

            senere. Dor at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjøres på nytt med 2/3 flertall.

            Det kan velges et avviklingsstyre som skal stå for avviklingen. Det ordinære styret

            kan  velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om slikt styre ikke

            blir valgt.

            Foreningens eiendeler skal, etter oppløsning og gjeldsavvikling, tilfalle det formålet

            foreningen arbeider for å fremme, ved at Flatøy fyr blir tilgodesett på den måten som

            avviklingsstyret ser på som best, ut fra forholdene på oppløsningstidspunktet.

            Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller deler av disse.

            Vedtatt på stiftelsesmøte på Steigen Vertshus 03.09.06

            Gunnar Svalbjørg

            Referent

            Nils Barsch                                                                          Even Danielsen

                                               Underskrivere av protokoll